جدید
دیدگاه
برچسب ها

قیمت روز انواع پسته

اعتبار کلیه قیمت ها تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶ می باشد
نوع پستهانس پستهقیمت فروش جزئیقیمت فروش عمــده
پسته احمد آقایی24-2641 هزارتومان40 هزارتومان
پسته احمد آقایی26-2838 هزارتومان37 هزارتومان
پسته احمد آقایی28-3035 هزارتومان34 هزارتومان
پسته اکبری18-2072 هزارتومان70 هزارتومان
پسته اکبری20-2255 هزارتومان53 هزارتومان
پسته اکبری22-2450 هزارتومان48 هزارتومان
پسته اکبری24-2646 هزارتومان44 هزارتومان
پسته کله قوچی18-2070 هزارتومان68 هزارتومان
پسته کله قوچی20-2255 هزارتومان53 هزارتومان
پسته کله قوچی22-2446 هزارتومان44 هزارتومان
پسته کله قوچی24-2642 هزارتومان41 هزارتومان
پسته فندوقی30-3236 هزارتومان35 هزارتومان
پسته فندوقی32-3434 هزارتومان33 هزارتومان
پسته فندوقی34-3632 هزارتومان31 هزارتومان
پسته فندوقی36-3830500 تومان30 هزارتومان

the price of Pistachio

All prices will be valid until the end of 2017
Major selling price (per kilogram)Partial sales price (per kilogram)Pistachio nutsPistachio type
12$14$24-26 Ahmad Aghaei Pistachio (long)
12$13$26-28 Ahmad Aghaei Pistachio (long)
11$12$28-30 Ahmad Aghaei Pistachio (long)
19$22$18-20Akbari Pistachio (Super Long)
16$17$20-22Akbari Pistachio (Super Long)
14$15$22-24Akbari Pistachio (Super Long)
13$14$24-26Akbari Pistachio (Super Long)
18$21$18-20kaleghochi Pistachio (Jumbo)
16$17$20-22kaleghochi Pistachio (Jumbo)
14$15$22-24kaleghochi Pistachio (Jumbo)
13$14$24-26kaleghochi Pistachio (Jumbo)
12$13$30-32fandoghi pistachio (Round)
11$12$32-34fandoghi pistachio (Round)
10$11$34-36fandoghi pistachio (Round)
9$10$36-38fandoghi pistachio (Round)